Uslovi

Cene na sajtu koje su izražene u dinarima RSD, važe samo za uplate sa teritorije Republike Srbije. Za sve uplate van teritorije Republike Srbije obračunavaju se manipulativni troškovi. 

The prices which are shown in dinars RSD, are valid only for the territory of the Republic of Serbia. For all payments outside of the territory of the Republic of Serbia, handling costs are included.​

Za uplate sa teritorije Republike Srbije: /For payments in the territory of the Republic of Serbia:/
Uplatni račun /Payment account/
170-0050020884000-64 Unicredit Bank Srbija
 
U prilogu su instrukcije za plaćanje van teritorije Republike Srbije, u: /The instructions for payment outside the territory of the Republic of Serbia are in the attachment, in:/
 

Usluge oglašavanja na portalu nasteren.com mogu koristiti sva pravna i fizička lica kojima je cilj da budu viđeni i da se za njih čuje u svetu fudbala.

1. Pružalac usluga

Internet portal nasteren.com je u vlasništvu “Naš Teren” PIB 109547980 M.br.: 64254294 je internet oglasnik koji korisnicima usluga, oglašivačima pruža plaćene i besplatne usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

2. Plaćene usluge

nasteren.com pruža plaćene usluge reklamiranja putem izloga i banera. nasteren.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

3. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga nasteren.com neophodna je registracija koja je besplatna. Regitracija se obavlja prijavom na sistem nasteren.com na sledeći način:

korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku, zatim popuni upitnik i na kraju odabere željenu uslugu

- Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

- Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane nasteren.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke, oglasa, predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranicama nasteren.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

- Komercijalne poruke, oglasi, uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa nasteren.com uz obaveštenje oglašivaču.

4. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane nasteren.com se obavlja u skladu sa sledećim:

nasteren.com od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica. Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član član 11.

Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.

Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka nasteren.com i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1 godinu od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa.

Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos “Naš Teren”, odnosno lica sa kojima član stupa u komunikaciju u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.

Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na nasteren.com. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge nasteren.com kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na nasteren.com, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 11, obavezan da dostavi svoje podatke portalu nasteren.com. Ti podaci moraju biti istiniti.

Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge nasteren.com.

Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.

U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

“Naš Teren” ne odgovara za tačnost podataka koje su na nasteren.com unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

5. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja nasteren.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga nasteren.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija nasteren.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge nasteren.com

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti “Naš Teren” ili otežavanja rada portala nasteren.com

6. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da nasterenm.com nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima “Naš Teren” ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. “Naš Teren” zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

7. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom nasteren.com korisnici se upućuju na kontakt formu portala. Odgovor administratora ili korisničkog tima nasteren.com ne mora da odražava stanovište firme “Naš Teren” pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima nasteren.com sa korisnikom usluga bez pisane dozvole “Naš Teren” ili njegovog ovlašćenog lica.

8. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je nasteren.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu: Tužilaštvo, MUP, na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

9. “Izlog”

nasteren.com nudi mogućnost zakupa prodajnog Internet izloga u kome se prikazuje oglas korisnika usluga.  “Izlog” će biti dostupan svim posetiocima portala nasteren.com Korisnik usluge “Izlog” mora u svemu poštovati pravila i uslove korišćenja nasteren.com. Prilikom aktivacije izloga zabranjeno je koristiti zaštićena imena.